Orthex Sweden AB:s integritetspolicy för underleverantörer, leverantörer och andra samarbetspartner

Denna integritetspolicy avser behandling av personuppgifter relaterade till Orthex Sweden AB:s underleverantörer, leverantörer och andra samarbetspartner. 

Registeransvarig och kontaktuppgifter

Orthex Sweden AB

Box 6

SE-36221 Tingsryd, Sverige

Tel. +46 (0) 477 450 00

privacy@orthexgroup.com

För vilka ändamål samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från representanter för våra underleverantörer, leverantörer och samarbetspartner för följande ändamål:

  • Upphandling av produkter och tjänster
  • Fakturering och betalningshantering
  • Leverantörs- eller partnerskapshantering
  • Uppfyllelse av våra andra juridiska skyldigheter

På vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter när behandlingen baseras på

     a) ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål

     b) ett avtal som vi ska ingå eller sluta med dig eller åtgärder vi ska vidta före avtalsslut på din begäran;

     c) vår rättsliga förpliktelse; eller

     d) vårt berättigade intresse.

I dessa fall har vi en giltig rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter om representanter för våra underleverantörer, leverantörer och samarbetspartner:

  • Identifikationsuppgifter: För- och efternamn, befattning, position
  • Kontaktuppgifter: företag, adress, telefonnummer, e-postadress
  • Betalnings- och kontraktsdetaljer

Var samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från våra underleverantörer, leverantörer och samarbetspartners, främst under olika leverans- och samarbetsavtal.

Till vilka parter lämnar vi ut eller överför dina personuppgifter?

Som regel lämnar vi inte ut dina personuppgifter vidare utanför Orthex-koncernen och på Orthex behandlas dina personuppgifter endast av personal som är behörig att göra det utifrån sin roll. Om sådana överföringar inom koncernen eller avslöjande av personuppgifter äger rum kommer vi att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten för dina personuppgifter genom att använda interna avtal om dataöverföring.

Vi använder tjänsteleverantörer för att hantera och driva vår verksamhet. Dessa tjänsteleverantörer kan endast behandla dina personuppgifter baserat på våra instruktioner och använda dem endast för ändamål som definieras av Orthex. Sådan behandling regleras alltid av databehandlingsavtal för att säkerställa att alla våra tjänsteleverantörer håller dina personuppgifter säkra och endast behandlar dem i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I vissa situationer måste vi lämna ut dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, som kommer att använda dessa personuppgifter för sina egna syften. Personuppgifter kan behöva lämnas ut till exempel till myndigheter när Orthex har en rättslig förpliktelse att göra det.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU eller EES?

Vi överför som regel inte dina personuppgifter utanför EU eller EES. Om dina personuppgifter överförs utanför EU eller EES, vidtas lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom EU-modellklausuler, för att säkra dina personuppgifter. Mottagarna av sådana uppgifter kommer att vara skyldiga att skydda personuppgifternas konfidentialitet och säkerhet och får inte använda dem till förmån för sin egen verksamhet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Orthex har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att begränsa åtkomsten till de personuppgifter som den innehar och för att skydda dem mot förlust, oavsiktlig förstörelse, missbruk och olaglig ändring. Tillgång till personuppgifter är begränsad till individer (Orthex anställda och tjänsteleverantörer) som behöver få tillgång till uppgifterna för de syften som de samlades in för.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Som regel lagrar vi personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de syften som de samlades in för. När personuppgifter inte längre behövs för det ändamålet som de ursprungligen samlades in för kommer de att raderas eller anonymiseras, såvida vi inte har en laglig förpliktelse att behålla uppgifterna under en längre period. Detta innebär att lagringstiderna vi har definierat för dina personuppgifter varierar beroende på behandlingsändamål, typ av personuppgifter och lokala krav.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du vissa rättigheter som hjälper dig att kontrollera dina egna personuppgifter och att påverka hur de behandlas. Om du vill använda dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post på privacy@orthexgroup.com.

Rätt att begära tillgång till personuppgifter 

Du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas av oss eller inte och att få veta vilka personuppgifter det är vi behandlar. Om du vill kan du begära en kopia av sådana uppgifter.

Rätt att begära rättelse av personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. I ett sådant fall kommer vi att radera dina personuppgifter såvida vi inte har en juridisk förpliktelse eller annan tvingande anledning att behålla dina uppgifter.

Begränsning av behandling, rätt till invändning och dataportabilitet

I vissa situationer har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om dina personuppgifter är felaktiga. Baserat på dina egna omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. I det här fallet kommer vi att bedöma om det finns några tvingande lagstadgade skäl som kräver att vi fortsätter behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknads-föringsändamål. I vissa fall kan du också ha rätt till dataportabilitet.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål till en lokal tillsynsmyndighet om du finner att vår behandling av dina personuppgifter kränker dina rättigheter som registrerad.

Cookies

Orthex webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen, för att analysera webbplatsens användning och för att rikta marknadsföring. Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här.

Datum för policyn

31.5.2022

Kan denna integritetspolicy ändras?

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då för att återspegla ändringar i våra tjänster, verksamhet och/eller tillämplig lag. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna webbplats.